obr nahore 1

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezeltilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Své působnosti vykonává podle § 167 a § 168 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) a v souladu s přijatým vlastním jednacím řádem.

Školská rada plní především tyto úkoly:

  • vyjadřuje se k návrhu školního vzdělávacího programu a k jeho následnému uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu příspěvkové organizace na další rok
  • vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Školská rada má tři členy. Členové rady jsou voleni a jmenováni na tříleté funkční období.

V současnosti pracuje ve složení:

Zástupce za pedagogy:
Mgr. Kateřina Přibylová- předsedkyně

Zástupce za rodiče:
Zdeňka Frková

Zástupce za zřizovatele:
Pavel Stodolovský

Významným prvkem činnosti školské rady je projednávání námětů a připomínek, které členové školské rady za sebe, resp. za společnost, kterou zastupují, pravidelně předkládají k projednání školské radě.

Své náměty a připomínky můžete předkládat prostřednictvím svých zástupců ve školské radě, nebo můžete využít náš e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.